ឆ្នាំទីបី

ដោយ​គ្មាន​គោលដៅ​ច្បាស់​លាស់, ដោយ​គ្មាន​ការ​ជំរុញ​ចិត្ត, ដោយ​គ្មាន​ការ​តាំង​ចិត្ត តែ​បើ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ក៏​គិត​មក​ដល់​ឆ្នាំ​នេះ ប្លុក​ដែល​គ្មាន​ប្រយោជន៍​១​នេះ ក៏​បាន​ចំរើន​អាយុ​កាល បាន​បី​ឆ្នាំ​ហើយ ។

ដោយ​សារ​ការ​បែក​ចែក​ពេល​វេលា​មិន​បានល្អ ក៏​ដូច​ជាផល​វិបាក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ចំនួន បាន​ធ្វើ​អោយ​ប្លុក​១​នេះ ហាក់​ដូច​ជា​អសកម្ម​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំទី​បីនេះ ជា​រួម មាន​អត្ថបទ​ថ្មី បន្ថែម​ចំនួន​តែ ៣០ប្រកាស​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ធ្វើ​ការ​សរុប​របាយការណ៍ វិសោធនកម្ម​ចុង​ឆ្នាំ​ដូច​រាល់​ដង​ទេ ។

អរគុណ​ចំពោះការ​ចូល​មក​អាន និង​ដាក់​រាល់​មតិវាចារ ។ សង្ឃឹម​ថា​ឆ្នាំ​ទីបួន ជាឆ្នាំ​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​ប្លុក​នេះ ត្រលប់​មក​រក​ភាព​ប្រក្រតី​វិញ ។

Advertisements