ទស្សនៈ​អាផ្លយ៖ ហ៎ក! ស៊ីរ៉ូវ!

រាល់រូបភាពខាងលើគឺយកបានចេញមកពី ទំព័រកំប្លែងនានា រួមមាន ហ្វេសប៊ូក ជាដើម ។ វាអាចជារឿងកំប្លែងសម្រាប់អ្នកដទៃមួយចំនួន, តែសម្រាប់មតិផ្លយផ្ទាល់ វាជាការទះមួយដៃចំកណ្តាលមុខ នៃអ្នកនិពន្ធដូរបាយ និង ផលិតកម្មកូពី មួយចំនួន អំពីគុណភាព និងកម្រិតនៃការដាក់ចំណងជើង ក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃអត្ថបទចម្រៀង (មិននិយាយដល់ទំនុកភ្លេង និងទំនុកច្រៀងនោះទេ) នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។

តាមរយៈរូបភាពខាងលើ ផ្លយមានអារម្មណ៍ថា អ្នកបង្កើតរូបភាពទាំងនោះមក ប្រហែលជាគេគិតថា «ម៉ាអាចំណងជើងចឹងៗ អញក៏ចេះសរសេរដែរហាហ៎! ចាំមើលអញសរសេរអោយសាហាវជាងពួកអ្នកនិពន្ធអស់ហ្នឹងវិញហាហ៎!» ហើយមើលទៅ! ណ្ហើយ! សូមសរសើរគាត់ម្យ៉ាងដែរ ចេះរកនឹកឃើញ!

Advertisements